مشارکت در تهیه افطاری و اطعام نیازمندان و میهمانان ضیافت الهی

بسمه تعالی

مشارکت در تهیه افطاری و اطعام نیازمندان

و میهمانان ضیافت الهی

گرامی باد

مشارکت در تهیه افطاری و اطعام نیازمندان و میهمانان ضیافت الهی

دیدگاه‌ها

ضیافت الهی