مشارکت در تهیه افطاری و اطعام نیازمندان و میهمانان ضیافت الهی

مشارکت در تهیه افطاری و اطعام نیازمندان و میهمانان ضیافت الهی