نذورات عام ، حساب جاری ویژه ( ۱۷۳ )

نذورات عام ، حساب جاری شماره (۰۱۰۵۸۴۲۸۳۵۰۰۷)

« شبا » ی حساب سیبا (کد ۲۳۹) شعبه بازار بزرگ ری (۶۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۸۴۲۸۳۵۰۰۷ IR)

حساب ویژه ساخت ضریح مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام به شماره حساب (۰۲۱۶۷۶۶۱۳۴۰۰۱) و شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۵۳۹۳)

 


 

 

 

نذورات عام ، حساب جاري شماره (۲۶۸/۸۱۸/۳۱۰۰۰۰۰۰/۴) و شماره كارت ( ۶۳۹۳۴۶۷۰۰۰۰۷۸۶۵۲ )

« شبا »ی حساب جاری (IR660590026881831000000004)

 

حساب جاری ویژه قربانی و عقیقه به شماره (۲۶۸/۸۱۸/۳۱۰۰۰۰۰۰/۳۱) و شماره كارت (۶۳۹۳۴۶۷۰۰۰۰۷۸۶۶۰)

« شبا »ی حساب جاری (کد ۲۶۸ ) شعبه بازاربزرگ ری (IR160590026881831000000031)