مشارکت در تهیه افطاری و اطعام نیازمندان و میهمانان ضیافت الهی