آماده سازی و بسته بندی ارزاق برای خانواده های آسیب دیده از بیماری کرونا و نیازمندان در طرح رزمایش مواسات (سفره مهربانی) توسط اداره نذورات و هدایای مردمی 

جهت توزیع در اولین روزماه مبارک رمضان در روستاهای اطراف شهرستان ری