اهداء غذای حضرتی در هفته چهارم ماه مبارک رمضان

بسمه تعالی 

 

اهداء غذای حضرتی به پرسنل دارالشفاء کوثر و بیماران 

در هفته چهارم ماه مبارک رمضان

 

اهداء غذای حضرتی در هفته چهارم ماه مبارک رمضان