بسمه تعالی

اهداء غذای حضرتی به ساکنین روستاهای ورامین

 

اهداء غذای حضرتی به ساکنین روستاهای ورامین