مشارکت در تهیه افطاری و بهره مندی از ثواب روزه

بسمه تعالی

مشارکت در تهیه افطاری

»»»»»     »»»»»     »»»»»     »»»»» .............................. «««««     «««««     «««««     «««««

بانیان خیر می توانند وجوه خود را برای مشارکت در تهیه افطاری و بهره مندی از ثواب روزه

به شماره کارت بانكی ۵۱۰۳-۱۹۴۲-۴۶۱۰-۶۳۹۳ واریز فرمایند.

مشارکت در تهیه افطاری و بهره مندی از ثواب روزه