گل آرایی ضرایح مطهر
عید سعید قربان
گل آرایی ضرایح مطهر
گل آرایی ضرایح مطهر به مناسبت عیدبزرگ ولایت