بسمه تعالی

اهدای ۵۰۰ پرس غذای حضرتی با بسته نمک تبرکی به بیماران در بیمارستان  فیروزآبادی شهرری توسط اداره نذورات و هدایای مردمی

 

 

 

 

 

اهدای ۵۰۰ پرس غذای حضرتی با بسته نمک تبرکی به بیماران در بیمارستان فیروزآبادی