نذر سلامت-اهدای نذورات برای تهیه اقلام و لوازم هداشتی جهت مبارزه با بیماری کرونا

 

نذر سلامت-اهدای نذورات برای تهیه اقلام و لوازم هداشتی جهت مبارزه با بیماری کرونا