مؤکب اداره نذورات و هدایای مردمی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

در مراسم تشییع پیکر شهیدان وحید زمانی نیا و مصطفی محمد میرزایی در میدان شهر ری

 

 

 

 

 

 

 

مؤکب اداره نذورات در مراسم تشییع پیکر شهیدان وحید زمانی نیا و مصطفی محمد میرزایی در میدان شهر ری