بسمه تعالی

 

بازدید تولیت محترم و هیئت همراه از فروشگاه متبرکات آستان مقدس

روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بازدید تولیت محترم و هیئت همراه از فروشگاه متبرکات آستان مقدس