بسم الله الرحمن الرحیم

اهداء غذای حضرتی به مدرسه های استثنایی دانش و اقدس موفقیان ( ذهنی، جسمی و حرکتی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداء غذای حضرتی به مدرسه های استثنایی دانش و اقدس موفقیان ( ذهنی، جسمی و حرکتی )