امکان پرداخت نذورات در بخشهای زیر:

صدقات، رد مظالم، عیقه، قربانی و ...

درصورت پرداخت وجه از طریق درگاه امکان استرداد وجه میسر نیست