نذورات عام ، حساب جاری ویژه ( ۱۷۳ )

نذورات عام ، حساب جاري شماره (۰۱۰۵۸۴۲۸۳۵۰۰۷)

« شبا » ي حساب سیبا (کد ۲۳۹) شعبه بازار بزرگ ری (۶۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۸۴۲۸۳۵۰۰۷ IR)

حساب ویژه ساخت ضریح مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام به شماره حساب (۰۲۱۶۷۶۶۱۳۴۰۰۱) و شماره کارت (۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۱۵۳۹۳)

 


 

 

 

 

نذورات عام ، حساب جاري شماره (۲۶۸/۸۱۸/۳۱۰۰۰۰۰۰/۴) و شماره كارت ( ۶۳۹۳۴۶۱۰۰۷۳۱۹۰۵۲ )

حساب جاري ویژه قربانی و عقیقه به شماره (۲۶۸/۸۱۸/۳۱۰۰۰۰۰۰/۳۱) و شماره كارت (۶۳۹۳۴۶۱۰۱۹۴۲۵۱۰۳)

« شبا »ي حساب جاری (کد ۲۶۸ ) شعبه بازاربزرگ ری (IIR660590026881831000000004)

 


 
 
 
 
 
 

حساب جاری ویژه ( ۱۷۳ )

 


 

 

 

 

حساب جاری ویژه (۱۷۳۱۷۳۰۰ )

 


 

 

 

 

حساب ارزی (۳۶۶۱۱۵/۷۱۰)
« شبا » ي حساب ارزی بانك پارسیان (کد ۱۰۶۸) شعبه شهرری
( IR650540106871000003661015)