توزیع بن غذای حضرتی بین زائران و نمازگزاران

به نام خدا

توزیع بن غذای حضرتی به روایت تصویر

تیرماه ۱۴۰۱

دسته بندی: