بخشی از فعالیت اداره نذورات و هدایای مردمی در اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) سال ۱۴۰۱ به روایت تصویر

  

 

 

بخشی از فعالیت اداره نذورات و هدایای مردمی در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ مصادف با اربعین حضرت سیدالشهداء(ع) 

به روایت تصویر